اجرت رفع کریستال چیلرهای جذبی با توچه به تن برودتی و شدت کریستال دستگاه

5,000,000 ریال