اسیدشویی چیلرهای جذبی و تراکمی

2,500,000 تومان
اسیدشویی چیلرهای جذبی و تراکمی علت تشکیل رسوب در لوله های کندانسور و ابزربر: تشکیل  رسوب در چیلرهای تراکمی که