اجرای ضد زنگ

20,000 ریال

در شرايط آب و هوايي معتدل، جهت حفاظت سطوح آهني ، تاسيسات، سازه ها و لوازم خانگي و اداري فلزي در محيطهاي ساختماني و نيمه صنعتي از ضد زنگ استفاده میگردد.
اجرت ذکر شده بر حسب متر محاسبه میگردد و بابت هر متر است.