اجرای چاه ارت

4,424,000 ریال

سیستم اتصال به زمیندارای چاه ارت و سیم اتصال است . وظیفه چاه ارت وصل کردن هرگونه جریان الکتریکی به زمین است که این عملکرد بیشتر برای جلوگیری از برق گرفتگی صورت میگیرد.

به عبارتی بهتر با وصل کردن تمام دستگاه های برقی صنعتی , مخابراتی و خانگی  با سیم اتصال به چاه ارت یکسیستم ارتینگ را به وجود آورده ایم.

اجرت ذکر شده بابت اجرای چاه ارت بدون عملیات بنایی است.