اجرت تعویض اویل پرشر

1,200,000 ریال

پرشر روغن اختلافی زمانی که اختلاف فشار بین خروجی پمپ روغن و کارتر خیلی پایین باشد