اجرت تعویض بوش پنکه

770,000 ریال

۹۰ درصد صدای اضافه ی  پنكه زمینی موقع كار از بوش بویژه بوش جلواست.همیشه موقع تعویض بوش روتوررا چك كنید.گاهی موارد پنكه چند سال با بوش خراب كاركردهو روتور را خراب کرده است.درچنین مواردی از بوشهای بلند{با طول بیشتر}استفاده كنید تا قسمت خورده شده روتوررا در بر گیرد.روش خوبی است تا پنكه چندسالی راحت كارکند.پیشنهاد این است که بوش عقب رو هم عوض كنید.هزینه ی آن درنهایت كمتر از تعویض یا تعمیرروتور میباشد.