اجرت تعویض روتور پنکه

630,000 ریال

قسمت هاي مهم پنکه  عبارتند از:
۱- موتور که معولا”از نوع تکفاز با خازن راه انداز می باشد.
۲- پره هاي خنک کننده (پروانه ).
۳- نگهدارنده پره ها
۴- شبکه سیمی (محافظ پره ها) .
۵- پایه.
۶- صفحه کلید.
۷- کلید ساعتی (تایمر )