اجرت تعویض فلوسوئیچ

350,000 ریال

سنجش و مانیتور کردن جریان هوا، بخار یا مایعات