اجرت نصب سرسیم

9,000 ریال

سرسیم جهت اتصال مطمئن و سریع یک سیم در یک سلول ترمینال استفاده میگردد.
اجرت ذکر شده برای نصب هر عدد سرسیم 1.5 و 2.5 میباشد.