اجرت نصب هواکش

300,000 ریال

هواکش دستگاهی است که قابلیت جابجایی هوا یا هوای آلوده به گاز، دود، مواد مختلف ویا موارد غیره را دارا می باشد.
شایان ذکر است کمپرسورهای هوا، پنکه های رو میزی و سقفی جزو خانواده هواکش های صنعتی نمی باشند.

انواع هواکش را می توان به شرح زیر طبقه بندی نمود:

 الف: محوری
ب: گریز از مرکز