اجرت نصب کابلشو

21,000 ریال

جهت اتصال سیم و کابل های قطور به تجهیزات دیگر از قطعه ای به نام کابلشو استفاده می شود. کابلشو در مدل های پیچی و پرس شدنی ساخته می شود. در مدل پیچی بعد از نصب آن روی کابل تعدادی پیچ محکم می شود تا اتصال برقرار شود. در مدل دیگر برای نصب؛ از پرس کابلشو استفاده می شود.
اجرت ذکر شده بابت هر عدد است.