اجرت کابل کشی تلفن

40,000 ریال

به صورت اصولی در ساختمان معمولا جنب کنتور برق سیمهای ورودی از شرکت مخابرات وارد ساختمان می شوند و انجا برای هر واحد یک کابل کشیده می شود که وارد سیم کشی واحد می شود سیم کشی بین پریزهای تلفن ساده می باشد. به این صورت که سیم ها از پریزی به پریز دیگر متصل می شود  انتخاب تعداد زوج های کابل تلفن بستگی به تعداد خط های هر واحد دارد ولی نوع معمول آن یک خط برای هر واحد می باشد. با توجه به احتمالات برای واحد تک خطه از کابل دو زوج فویل دار مرغوب استفاده می شود تا اگر در آینده قطعی در سیم ها رخ داد از زوج دیگر استفاده شود.