اسید شویی چیلر تراکمی به ازای هر تن تبرید

50,000 ریال

 آبي كه در سيستم چيلر تراکمی آبی در گردش است، نقش اصلی را در انتقال حرارت به عهده دارد و لذا لازم است از نظر ميزان رسوب گذاري، خوردگي و آلودگي هاي بيولوژيكي همواره تحت كنترل باشد.

This function has been disabled for الومهندس-خدمات دهی آنلاین.