تبدیل پکیج به گاز مایع

1,120,000 ریال

در پکیج با تغيير در ژيگلر گاز و همچنين تغيير در ديپ سويچ دستگاه مي توان از گاز مايع نيز استفاده كرد.
ميزان استفاده از گاز بستگي به شرايط استفاده ازدستگاه درشرايط مختلف را دارد- مثال: در زمستان ميزان گاز مصرفي بيشتر از تابستان خواهد بود- يا در اقليم سرد سير نسبت به اقليم هاي ديگر بيشتر مي باشد. اما به صورت معمول يك دستگاه 24 ، 2 متر مكعب بر ساعت در صورت دائم به كار بودن مصرف گاز خواهد داشت با توجه به ظرفيت كپسول تعداد روز مي تواند.
اجرت ذکر شده بابت تبدیل پکیج به گاز مایع و راه اندازی یا برعکس می باشد.