تخریب محل کلکتور

670,000 ریال

سيستم لوله کشی کلکتوری به عنوان مطمئن ترين روش لوله کشی در جهان شناخته شده می باشد. اين سيستم از طريق قرار گرفتن کلکتورهای آب رسانی و حرارتی در داخل جعبه مرکزی يک واحد مسکونی اجرا می شود.
سيستم لوله کشی کلکتوری  به علت عدم استفاده از اتصالات در طول مسير و در کف، مطمئن ترين شيوه لوله کشی می باشد. در ضمن به علت عملکرد ذخيره ای کلکتورها، فشار آب متعادل شده و افت فشار در هم زمانی مصرف به حداقل می رسد. همچنين در اين سيستم در صورت استفاده از لوله خرطومی، تعويض لوله بدون تخريب بنا نيز به راحتی امکان پذير خواهد بود.