تعویض ترانس جرقه پکیج

250,000 ریال

وظيفه ترانس جرقه زن در پكيج : ايجاد جرقه قبل از باز شدن مسير گاز تا زماني كه شعله تشكيل شود و الكترود تشخيص شعله ، شعله را تشخيص دهد.
اجرت ذکر شده بابت تعویض ترانس جرقه یا یون میباشد.