تعویض هیدروستات لباسشویی

این وسیله تنظیم کننده سطح آب ورودی به ماشین لباسشویی است وقابل تنظیم میباشد که توسط کارخانه سازنده، باتوجه به ارتفاع سطح هرمنطقه تنظیم میگردد ونباید مقدار آن را تغییر داد.

هیدروستات دارای یک شیلنگ است که به محفظه فشار در قسمت پایین دیگ متصل میشود وبا بالا آمدن سطح آب درداخل دیگ هوای داخل شیلنگ فشرده شده وبافشار روی دیافراگم داخل هیدروستات فرمان قطع اب را به شیر برقی میدهد.