تعویض و تنظیم برد الکترونیکی پکیج

760,000 ریال

برد قطعه ای الکترونیکی است که فرمان پکیج را به قسمت های مختلف نشان میدهد.در صورتی که برد خراب شود مغز پکیج از کار می افتد و قطعات به درستی فرمان نمیگیرند.