تعویض پرشر سوئیچ هوای پکیج

182,000 ریال

وظیفه در پکیج : کنترل خروجی محصولات احتراق

عملکرد داخلی پرشر سوئیچ هوا : پرشر سوئیج هوا تنها قطعه ای در پکیج است که برد در دو مرحله آن را کنترل می کند .