تعویض پمپ کامل پکیج

550,000 ریال

وظیفه پمپ در پکیج دیواری : گردش آب مدار گرمایش در پکیج تک مبدله و گردش آب مدار گرمایش به سمت رادیاتورها و نیز مبدل صفحه ای در زمان باز بودن آبگرم مصرفی در پکیج دو مبدله.