راه اندازی سونای بخار

28,000,000 ریال

نمای کلی

اجرای سونا بخار با دیگ بخار شامل موارد زیر است:
اجرای لوله کشی سونای بخار با خط استیل با مس
نصب و راه اندازی دیگ بخار
و اجرای سونای بخار با دستگاه بخار ساز موارد زیر را شامل میگردد:
اجرای لوله کشی سونای بخار با خط استیل با مس
نصب و راه اندازی دستگاه بخار ساز مخصوص سونا