ساخت و نصب ساپورت

98,000 ریال

ساپورت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهای که برای ورودی و خروجی لوله های که داخل جعبه آنتن و تلفن آورده می شود.
اجرت ذکر شده برای هر کیلوگرم ساپورت جهت لوله های برق است.