لوله کشی جکوزی

2,240,000 ریال

نمای کلی

لوله کشی جکوزی شامل موارد زیر است:
اجرای خط رفت آب گرم و تصفیه به موتورخانه (یک خط)
اجرای خط برگشت آب گرم و تصفیه به جکوزی (یک خط)
اجرای خطوط پرفشار جکوزی به همراه خط هوای نازل (برای هر نازل)