نصب مرکز اعلام حریق متعارف تا 4 زون به همراه باطری (به ازای هر 2 زون اضافی 40 درصد اضافه میشود)

1,120,000 ریال

در سیستم اعلام حریق متعارف چندین آشکارساز که یک منطقه (زون) از ساختمان را پوشش میدهند در قالب یک مدار به هم پیوسته به مرکز کنترل اعلام حریق متصل میشوند بنابراین هر مدار نماینده یک زون است.