نصب پریز آنتن

76,000 ریال

دسته بندی پریز بر اساس تعداد پریزهای مورد نیاز در هر مسیر سیم کشی:

به طور کلی پریزهای آنتن مرکزی به دو نوع انتهایی(ته خط) و عبوری (میانی) تقسیم می شوند.
اجرت ذکر شده بابت نصب هر عدد است.