نصب پریز سه فاز توکار

300,000 ریال

این پریزهااز دو قسمت تنه و پایه تشکیل شده است .پایه به عنوان جعبه تقسیم و تنه به عنوان قسمت اصلی است .تنه دارای پنج پیچ است که به پیچ مادگی وصل می باشند.پیچ مادگی شامل سه فاز ورودی و سیم نول و سیم اتصال بدنه یا زمین حفاظتی می باشد.برای استفاده از این پریزها از پنج شاخه نر استفاده می شود.
اجرت ذکر شده بابت هر عدد است.