آجر سفال تیغه اصفهان 20 *15 *15

1,750 تومان
در نماهای باستانی ایرانی از آجر به عنوان مصالح اصلی ساختمانی استفاده می شده که آجرهای رسی فراوان ترین و