برق کشی خانگی و صنعتی

اجرای چاه ارت

4,424,000 ریال

برق کشی خانگی و صنعتی

اجرت سیم کشی سیم افشان

19,000 ریال

برق کشی خانگی و صنعتی

اجرت کابل کشی

45,000 ریال

برق کشی خانگی و صنعتی

اجرت کابل کشی تلفن

40,000 ریال

برق کشی خانگی و صنعتی

اجرت لوله کشی pvc

32,000 ریال